Reth nesh

KUSH JEMI NE?

Ndërmarrja Publike Komunale ” TETOVA” Tetovë është e themeluar me vendim të  Kuvendit të Komunës së Tetovës nr.08-5739/1 nga 12.12.1989,   e organizuar si Ndërrmarje publike për veprimtari komunale dhe e njëjta me aktvendimin nr. i regj 1977/1989 prej 29.12.1989 është e regjistruar në Gjykatën Ekonomike të Qarkut në Shkup,  në përputhje me Ligjin për Ndërrmarjet Publike dhe regjistrimin në regjistrin tregtar. Komuna e Tetovës është themeluese e ndërmarjes dhe i ka të gjitha të drejtat dhe obligimet të cilët dalin nga ligji dhe dispozitat tjera. Ndërmarrja Publike Komunale “TETOVA” Tetovë  themelohet për kryerjen e veprimtarisë komunale me interes publik për Komunën e Tetovës.  Ndërmarja ka vulën e vet, vulën katrore dhe ëmblemën.


VEPRIMTARITË THEMELORE

Veprimtaritë themelore e Ndërmarja Publike Komunale”TETOVA”Tetovë janë:


Grumbullimi, pastrimi dhe distribuimi i ujit të pishëm

Menjanimi i ujërave të ndotura dhe plehërave, aktiviteteve të ngjajshme sanitare.

Grumbullimi, përcjellja dhe trajtimi i ujërave të zeza

Grumbullimi dhe përpunimi dhe transportimin e  hedhurinave

• Sanimi, servisimi dhe aktivitetet të ngjajshme


Veprimtari tjera shërbyese


Aktivitete përcjellëse të varimit

Aktivitete lidhur me patundshmërinë e pronës në pronë e vet

Dhënia e pronës së patundëshme me qira

Mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i tregjeve për tregëti me shumicë dhe pakicë me çka nënkuptohet mirëmbajtja e objekteve komunale, gjegjësisht lokalet dhe objektet të ndërtuara për dhënien e shërbimeve në tregëti.

Kultivimi i të mbjellave dhe mbjellja, prodhimi i farave dhe materialit mbjellës nga bimët bujqësore

Kultivimi i perimeve, luleve dhe bimëve zbukuruese dhe materialit mbjellës

Kultivimi i perimeve, luleve, dhe bimëve zbukuruese dhe prodhimi i farave nga ato

Rregullimi dhe mirëmbajtja e mjedisit jetësor dhe natyrës

Rregullimi dhe mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave të gjelbërta për rekreacion, përpos veprimtarive themelore.

VEPRIMTARI TJERA

Ndërmarrja Publike Komunale ” TETOVA” Tetovë  kryen edhe veprimtari tjera:


Ndërtimtari

Pregatitja e kantierit për ndërtim

Ndërtimi i objekteve në tërësi ose një pjesë të tyre:ndërtim të ulët

Ndërtimi i objekteve hidrondërtimore

Punë instaluese

Vënia e istalimeve ujësjellësve

Punët tjera instaluese

Punë përfundimtare

Dhënia e paisjeve dhe makinave për ndërtim ose rënim, me operator

Aktivitete arkitekturore dhe inxhinerike dhe këshilla adekuate teknike

Projektime

Hulumtime teknike dhe analiza

MËNYRË ME TË CILËN SIGURON SHËRBIMET

Ndërmarrja organizohet ashtu që veprimtarinë e kryen në mënyrë me të cilën sigurohet:


Bashkimi i sistemit tekniko-teknologjike dhe ekonomike.

Efikasitet dhe transparenc në punë.

Zhvillimi dhe harmonizimi i zhvillimit pronësor me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Komunës së Tetovës.

Mbrojtje dhe avansimi me interes të përgjithshëm.