• E diell ndrimi i trete
 • e Diel, ndrimi i tretë
 • E Hënë, ndrimi i tretë
 • E Martë, ndrimi i tretë
 • E Mërkurë, ndrimi i tretë
 • Punohet intenzivisht për sanimin defektit në rrjetin primarë të ujësjellësit
 • Përfundon sanimi i defektit në rrjetin primarë të ujësjellësit (Ф-400)
 • E Enjte, ndrimi i tretë
 • Nojftim për ndërprerje të ujit gjatë sanimit të defektit
 • Ka përfunduar sanimi i defektit në rrjetin e ujësjellësit në rr. D.G. Kara

NJFOTIMET E FUNDIT

VEPRIMTARIA

NJ.P. “HIGJIENA KOMUNALE”

NJ.P. “Higjiena Komunale” në përbërje të NPK “Tetova” Tetovë ka detyrë themelore të bëj grumbullimin, transportin dhe mënjanimin e hedhurinave, të mirëmbajë sipërfaqet publike qarkulluese, të kujdeset dhe të menaxhojë me hapësirat gjelbëruese si dhe të menaxhojë me varrezat ortodokse.

Sa i përket formës dhe vëllimit të punëve të NJ.P. “Higjiena Komunale”, në përbërjen e saj organizohen dhe veprojnë sektoret:

 • Sektori “Hedhurinat Komunale”
 • Seksioni Eko Patrolla
 • Seksioni për selektim të mbeturinave dhe transport
 • Sektori “Sipërfaqet Publike Qarkulluese”
 • Seksioni “Parqet dhe Gjelbërimi”
 • Sektori “Varrezat Ortodokse”
 • Sektori “Mekanizimi”

NJ.P. “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” në përbërje të NPK “Tetova” Tetovë ka detyrë themelore të menaxhoj dhe t’i mirëmbaj sistemet e ujësjellësve dhe kanalizimeve në qytetin e Tetovës, sistemet e furnizimit me ujë në vendbanimet e fshatrave Saraqinë dhe Falishtë, si dhe të bën shërbime personave juridik dhe fizike lidhur me mënyrën e kyçjeve të shfrytëzuesve të ri në rrjetin e kanalizimit dhe ujësjellësin egzistues.

Sa i përket formës dhe vëllimit të punës në NJ.P. “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, në përbërjen e saj organizohen dhe veprojnë sektoret:

 • Sektori “Ujësjellës”
 • Operativi
 • Sektori “Laboratori Ujëteknik”
 • Sektori “Kanalizimi”
 • Sektori për Punë teknike dhe Zhvillim

Në kuadër të Ndërmarrjes Publike Komunale”TETOVA” Tetovë funkisonon edhe “Bashkësia Punuse” ku në këtë njësi është e përqëndruar administrata e ndërmarrjes.

Sa i përket formës dhe vëllimit të punëve në Bashkësinë Punuese në përbërjen e saj organizohen dhe veprojnë:

Sektori për arkëtim, me:

 • Seksionin për amvisëritë
 • Seksionin për personat juridik
 • Seksionin për qiraja dhe rezervime

Sektori për punë financiare, kontabilitet dhe komerci, me:

 • Shërbimin për kontabilitet
 • Shërbimin e përgjitshëm dhe kadrovik

Sektori juridik, kadrovik dhe punë të përgjithshme, me:

 • Shërbimin juridik
 • Shërbimin e përgjithshëm dhe kadrovik

Qendra për kontrollë dhe informime.

Partnerët